Image Name

Papper

I temat undersöker och tillverkar eleverna papper av olika kvalitéer. De designar även förpackningar i papper.

Kategorier: Teknik
Årskurser: 4 5 6

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

I tema Papper utvecklar eleverna sina förmågor att identifiera och ta fram lösningar  till problem som kan lösas med teknik. Men det blir ingen oreflekterad problemlösning eftersom eleverna också får möjlighet att teoretisk förankra, diskutera och reflektera över det de konstruerar och till­verkar.

Eleverna lär sig att problematisera, ställa kritiska frågor och värdera de konsekvenser tekniska lösningar  kan få, för individen, samhället och miljön. Det teknikinnehåll som presenteras i temat ger eleverna möjlighet att utveckla sina tekniska förmågor.

Undervisningen ska skapa intresse för och nyfikenhet på teknik, samt ge ett helhetstänkande som hjälper eleverna att bättre förstå konsekvenserna av sitt handlande och teknikens roll för en hållbar utveckling.

Mer om Papper

Image Name

Detta ingår i temat

Temat Papper består av:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

En temapärm för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

En temabok med intresseväckande texter att läsa i samband med arbetet med temat.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever, som arbetar i grupper om 3-4 elever, ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Frågor och svar

Hur kopplar arbetet med tema Papper till vidare utbildning och arbeten som man kan välja mellan i framtiden?

Se filmen Papper som elever på Lugnetgymnasiet i Falun producerat.

Frågor och svar om pappersåtervinning.

Pappersskolan -Tumba bruks museum - här kan du läsa om papprets historia. Det går även att boka studiebesök.

Skogen i skolan - har bl.a. faktasidor om det mesta som har med skog och produkter som kommer från skogen, att göra.

Tips

På besök på Stora Enso Designcenter

 

Vill du lära dig att binda böcker?

Vill du lära dig Scrapbooking? - denna hemsida har en detaljerad beskrivning av hur det går till.

Litteraturtips: I love paper ISBN978-91-27-13594-9, Fideli Sundqvist

Skogen i skolan

Film om traditionell japansk papperstillverkning

Image Name

Bakgrund

Uppdragen i tema Papper bygger ursprungligen på det amerikanska temat;  The Technology of Paper, men omfattande bearbetningar har gjorts. Tema Papper är finansierat av Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond och har reviderats i nära samarbete med CETIS. I revideringen har fokus legat på att temat ska stämma väl med kursplanen för teknik i år 4-6.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Papper och Lgr sär 11.docx
  05-13-2015 10:26
 • Papper_oval.png
  05-13-2015 10:26
 • Papper_Temats_innehall_och_larande.png
  05-13-2015 10:26
 • PP - Sid 10 - Från träd till papper.mp3
  08-10-2015 06:57
 • PP - Sid 12 -I pappersbruket.mp3
  08-10-2015 06:57
 • PP - Sid 14 - Förpackningen - snygg, säker och säljande.mp3
  08-10-2015 06:57
 • PP - Sid 18 - Lessebo bruk gör papper för hand.mp3
  08-10-2015 06:57
 • PP - Sid 22 -Förpackningar förr och nu.mp3
  08-10-2015 06:57
 • PP - Sid 24 - Mjölk i tetraeder.mp3
  08-10-2015 06:57
 • PP - Sid 26 - Det skrev man på förr.mp3
  08-10-2015 06:57
 • PP - Sid 3 - Introduktion.mp3
  08-10-2015 06:56
 • PP - Sid 30 - Säkert papper i svenska sedlar.mp3
  08-10-2015 06:57
 • PP - Sid 32 - Sterila förpackningar i operationssalen.mp3
  08-10-2015 06:57
 • PP - Sid 34 - Mjölkpaketet blir nytt papper.mp3
  08-10-2015 06:57
 • PP - Sid 37 - Vägen till mindre utsläpp.mp3
  08-10-2015 06:58
 • PP - Sid 6 - Pappersmakarna hittar nya ideer.mp3
  08-10-2015 07:01
 • PP - Sid 8 - Klä dig i specialcellulosa.mp3
  08-10-2015 06:56
 • PP_temapärm.png
  05-13-2015 10:26
 • PP_Uppdrag01_skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • PP_Uppdrag02.pdf
  05-13-2015 10:26
 • PP_Uppdrag03.pdf
  05-13-2015 10:26
 • PP_Uppdrag04.pdf
  05-13-2015 10:26
 • PP_Uppdrag05.pdf
  05-13-2015 10:26
 • PP_Uppdrag06.pdf
  05-13-2015 10:26
 • PP_Uppdrag07.pdf
  05-13-2015 10:26
 • PP_Uppdrag08.pdf
  05-13-2015 10:26
 • PP_Uppdrag09_skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Temabok Papper -Förslag till diskussionsfrågor.docx
  08-20-2015 07:30

Temat och Lgr11

Teknik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Teknik 4–6

Centralt innehåll

Centralt innehåll som helt eller delvis täcks av temat

Tekniska lösningar

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor. 
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner. 
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tek­niska lösningar. 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, kon­struktion och utprövning. 
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar. 
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysis­ ka eller digitala modeller. 

Teknik, samhälle, människa och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten­ och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. 
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället föränd­ras över tid och några orsaker till detta. 
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för­ och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.

Exempel från användarna

Några instruktionsfilmer som en grupp åttaåringar gjorde när de arbetade med tema Papper 2009.

Läs mer