Image Name

Ljud

En samling ljudexperiment, lämpliga för små barn i förskoleåldern. Barnen leker, experimenterar och upptäcker fenomen kring ljud som de kan få pedagogens hjälp att sätta ord på.

Kategorier: Biologi, Fysik, Teknik
Årskurser: Förskola

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Handledning till tema Ljud

I temat Ljud för förskolan finns en samling experiment som täcker in många av ljudets egenskaper, så att barnen i leken och experimenterandet får möjlighet att upptäcka olika fenomen. Experimenten har ingen inbördes ordning och det går utmärkt att arbeta med delar av temat.

Precis som i alla andra NTA-teman förutsätts pedagogen, som första gången ska använda sig av temat, först gå en dags temautbildning. På utbildningen får pedagogen själv prova på några av experimenten, samtidigt som olika erfarenheter av arbetet med temat i barngrupp diskuteras. Ämnesdidaktiken i utbildningen ger pedagogen redskap för att stimulera barnens eget utforskande och hjälpa barnen att sätta ord på fenomenen de upptäcker.

Till temat hör en materielsats där det materiel finns med som kan vara lite svårare att få tag på. Vanligt materiel förutsätts finnas på förskolan t.ex vanligt skriv- och ritpapper, vissa färger och enkla förpackningar. I handledningen finns en materiellista för varje experiment.

Mer om tema Ljud

Image Name

Fenomen

Vad krävs det för att vi ska kunna höra ljud?

Hur kan vi göra ljud?

Hur kan vi höra ljud?

Hur kan ljud skickas från ljudkällan till den som hör ljudet?

Känner du igen ljudet?

Image Name

Temat och läroplanen för förskolan

Temat Ljud är tänkt att användas i samklang med förskolans läroplan "där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet".Temat ska genomföras "så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande",  "främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt tar till vara och stärker barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter". 

Arbetet med "temat bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld".

Barnens "utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för arbetet" med temat.  Pedagogen utvecklar arbetet med temat utifrån "barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet".

Image Name

Bakgrund

Temat Ljud är utvecklat på Fenomenmagasinet och utprovat i Linköpings kommuns förskolor.

2012 tecknade NTA Produktion och Service ekon. förening ett avtal med Fenomenmagasinet för att göra det möjligt att sprida temat till föreningens alla medlemmar.

 

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Didaktiska_kommentarer_förskolans_teman.pdf
  11-20-2017 10:59
 • Tema_Ljud_lärarhandledning.pdf
  11-20-2017 11:07
 • Tema_LJUD_material_och_tips.pdf
  11-20-2017 13:16

Mål

I temat Ljud arbetar man främst med följande mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Du måste arbeta hos någon av NTA:s medlemmar för att ha möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.