Image Name

Kroppen

I det digitala temat Kroppen utforskar eleverna hur kroppens organ fungerar och hur de samverkar med varandra.

De får en förståelse för att kroppen bygger på flera organsystem som alla är beroende av varandra.

Kategorier: Biologi
Årskurser: 5 6 7

Beställ temat

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om vad som krävs för att du ska kunna arbeta med temat. Det är även samordnaren som ansvarar för att du kan logga in på den digitala plattformen.Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Inzomning från kroppsmodellen

Kroppen är ett digitalt tema inom NTA. Temat behandlar människokroppen och gör det med utgångspunkt i grundskolans kursplaner i biologi och kemi, aktuell ämnesdidaktisk forskning och utifrån ett systemtänkande.

Kroppen består av många olika delsystem där olika processer äger rum. I dessa system transporteras och omsätts materia och energi. Kroppens olika organ kan vara kopplade till ett eller flera av dessa system. De mest centrala av dessa system är andning, cirkulation och matspjälkning, vilka utgör grunden och gås igenom i detta tema. Temat visar hur syre tas upp via andningen och näringsämnen från matspjälkningen samt hur dessa system länkas samman via cirkulationen. För att samordna kroppens system behövs kommunikationssystem, av vilka de viktigaste är hormonsystemet och nervsystemet, och de berörs också i temat. Målet är att eleverna efter att ha avslutat temat har tillägnat sig kunskap om kroppens mest centrala och grundläggande system, och att de ser att kroppen är ett system av delsystem som alla är beroende av- och interagerar med varandra.

Temat består av sex uppdrag. I första uppdraget får eleven dels bekanta sig med de verktyg som Tema Kroppen tillhandahåller, och dels gå igenom vad kroppens huvudsakliga organ heter, var de är placerade i kroppen, i vilka system de ingår samt dessas övergripande funktioner. I uppdrag 2 ingår hjärtat, cirkulationen och blodets sammansättning. Uppdrag 3 behandlar lungorna, andningen och gasutbytet. Uppdrag 4 kretsar kring näringsämnen, matspjälkning och näringsupptag, samt exkretion och urinbildning. Uppdrag 5 handlar om kroppens kommunikation och styrning i form av hormoner och nervsignaler. I uppdrag 6 kopplas de olika delsystemen samman.

Mer om tema Kroppen

Image Name

Detta ingår i temat

I tema Kroppen ingår;

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

En digital lärarhandledning med bland annat didaktiska kommentarer.

En digital portal för temat som ligger på webbadressen www.ntadigital.se. Inloggningsuppgifter till portalen får läraren via sin NTA-samordnare.

Image Name

Frågor och svar

 

Vad är anledningen till att just göra ett digitalt tema Kroppen?

 

I tema Kroppen har två av de digitala verktygens unika möjligheter utnyttjats; att skapa interaktiva tredimensionella modeller, samt en digital lärplattforms möjlighet till flexibilitet och interaktion. I temat används digitala 3D-modeller som fungerar som experimentlåda och som kan ta oss in i minsta organprocess. Visualisering av naturvetenskapliga processer och fenomen kan därför vara ett mycket kraftfullt verktyg när det gäller att öka förståelsen för vad som händer.

 

Går det att använda skolans talsyntesprogram i temat?

Det går att få texter upplästa med talsyntesprogram - t.ex. Claro Read - Markera texten och välj uppläsningsprogram.

 

Bakgrund

Tema Kroppen har utvecklats inom projektet NTA Digital. Projektet har finansierats av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond och ansvaret för den övergripande projektledningen har legat på IVA.

Huvudansvarig för utvecklingen av innehåll och upplägg i tema Kroppen är professor Lena Tibell.

NTA Digital - trailer

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Handledning för tema Kroppen.pdf
  05-03-2016 12:46
 • Kroppen Blod.png
  12-11-2015 10:53
 • Kroppen oval.png
  12-11-2015 10:30
 • Kroppen temabild.png
  12-11-2015 11:00
 • NTA Digital information till lärare.docx
  04-04-2016 08:55
 • NTA Digital-info om att skapa ett konto mm.pdf
  04-03-2017 10:51
 • NTA Digital-info om att skapa klasser och elever.pdf
  04-03-2017 10:51
 • NTA Teacher Guide.pdf
  04-04-2016 08:56
 • Ordlista tema Kroppen.pdf
  05-03-2016 13:00
 • Tekniska krav NTA Digital.docx
  04-04-2016 08:55

Temat och Lgr11

Temat och Lgr11

Biologi

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll år 4-6

Kropp och hälsa

 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

  Biologins metoder och arbetssätt

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

Kropp och hälsa

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

  Biologin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

  Biologins metoder och arbetssätt

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Kemi

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 Centralt innehåll i år 4-6

Kemin i vardagen och samhället

 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.

  Kemin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

  Kemins metoder och arbetssätt

 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Centralt innehåll i år 7-9

Kemin i naturen

 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen.

  Kemin i vardagen och samhället

 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

  Kemin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom biologi- och kemiområdena och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 • Aktuella forskningsområden inom biologi och kemi, till exempel nanoteknik.

  Kemins metoder och arbetssätt

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

   

Utbildningar

 Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om vad som krävs för att du ska kunna arbeta med temat. Det är även samordnaren som ansvarar för att du kan logga in på den digitala plattformen.

Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär på NTA:s hemsida www.ntaskolutveckling.se/Bli-medlem/.