Image Name

Kemiförsök

I temat gör eleverna en rad fysikaliska och kemiska tester för att bestämma egenskaper hos fem okända ämnen. De jämför den information de får fram med känd fakta om olika ämnen. På så sätt kan eleverna dra slutsatser om vilka ämnena är och argumentera för sina resultat med stöd i egen empiri.

Kategorier: Kemi
Årskurser: 4 5 6

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

I temat Kemiförsök är uppdragen anpassade till kursplanen i kemi för årskurserna 4–6 i Lgr 11. Det ämnesmässiga innehållet kan delas in i tre områden:
Materia har olika egenskaper. Eleverna undersöker de okända ämnena med sina sinnen och genom att blanda dem med vatten. De separerar blandningarna och kategoriserar vissa som lösningar och andra som slamningar. De tränar på att observera lik- heter och skillnader i egenskaper och på att använda olika ord för att beskriva dem.
Tester visar materiens egenskaper. Eleverna undersöker ämnenas kemiska egenskaper genom att tillsätta olika indikatorer och genom att värma dem. De observerar kemiska reaktioner som sker och dokumenterar sina iakttagelser.
Egenskaperna avslöjar okända ämnen. Resultaten sammanfattas och karaktäristiska egenskaper identifieras för vart och ett av ämnena. Eleverna jämför med känd fakta om ämnena och drar slutsatser om vilka ämnena är. Slutligen använder de sina erfarenheter från temat till att själva planera, genomföra och utvärdera en under- sökning av vilka av ämnena som ingår i en blandning.

Mer om Kemiförsök

Image Name

Detta ingår i temat

Temat Kemiförsök består av:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

en temapärm där det finns en handledning för lärare och arbetsblad för eleverna. Handledningen ger läraren ett ämnesdidaktiskt stöd i arbetet med uppdragen. Elevernas arbetsblad innehåller mål för uppdragen, instruktioner för undersökningarna, samt stöd för egen dokumentation och sammanfattning. Till temat finns även en temabok med texter som stödjer elevernas arbete med uppdragen i temat.

För elever i grundsärskolan finns särskilda arbetsblad framtagna. De är utvecklade inom den del som betecknas NTA S (stöd för individanpassning).

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar två och två ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Tips, frågor och svar

Hur odlar man bäst saltkristaller?

Kristaller bildas när lösningsmedel avdunstar från en mättad lösning. Avdunstningen sker vid lösningens yta, och kristallbildningen börjar där. Man hänger ned en tråd med en knut, med knuten precis i ytan. Tråden är upprullad några varv kring en pinne för att knuten ska kunna sänkas efter hand. Knuten fungerar som grodd för kristallbildningen, och särskilt om den mättade lösningen är ljummen bildas fort en eller flera kristaller.

Läs hela svaret.

Draken Gilbert förklarar kemin.

Farosymboler för märkning -Planschen kan beställas från CM Gruppen, tel: 08-50 59 33 35, e-post: kemi@cm.se.
Beställningsnummer 510 946.

Nationellt prov i Kemi 2013

Delprov A

Delprov B

Delprov C

Fler intressanta länkar hittar du i Länkskafferiet.

Film om hur majsmjöl blandat med vatten beter sig.

Filmen om kemi

Image Name

Bakgrund

Kemiförsök bygger på strukturen hos det amerikanska temat Chemical Tests och var ett av de första teman som utprovades och bearbetades under det första projektåret i Linköpings kommun.

Temat har bearbetats i flera olika steg för att stämma med svensk skola och läroplan.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Bild 1 kristaller.jpg
  10-10-2017 13:41
 • Bild 2 kristaller.jpg
  10-10-2017 13:41
 • Bild 3 kristaller.jpg
  10-10-2017 13:41
 • Bild 4 kristaller.jpg
  10-10-2017 13:41
 • Bild 5 kristaller.jpg
  10-10-2017 13:41
 • Farosymboler_konsumentplansch.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kemiförsök och särskolans läroplan.doc
  05-13-2015 10:26
 • Kemiförsök omslagsbild.png
  10-10-2017 13:41
 • Kemiförsök Oval.png
  10-10-2017 13:41
 • Kemiförsök Temats innehåll och lärande.pdf
  10-10-2017 13:41
 • Kemiförsök Underlag för riskbedömning.pdf
  10-24-2017 06:16
 • Kemiförsök_U01.pdf
  10-10-2017 13:41
 • Kemiförsök_U02.pdf
  10-10-2017 13:41
 • Kemiförsök_U03.pdf
  10-10-2017 13:41
 • Kemiförsök_U04.pdf
  10-10-2017 13:42
 • Kemiförsök_U05.pdf
  10-10-2017 13:42
 • Kemiförsök_U06.pdf
  10-10-2017 13:42
 • Kemiförsök_U07.pdf
  10-10-2017 13:42
 • Kemiförsök_U08.pdf
  10-10-2017 13:42
 • Kemiförsök_U09.pdf
  10-10-2017 13:42
 • Kemiförsök_U10.pdf
  10-10-2017 13:42
 • Kemiförsök_U11.pdf
  10-10-2017 13:42
 • Kemiförsök_U11_Matris.pdf
  10-23-2017 12:44
 • Kemiförsök_U12.pdf
  10-10-2017 13:42
 • Kemiförsök_U13.pdf
  10-10-2017 13:42
 • Kemiförsök_U14.pdf
  10-10-2017 13:42
 • Kemiförsök_U15.pdf
  10-10-2017 13:43
 • KF rev. 2017 Vad är nytt i temat.docx
  10-09-2017 06:07
 • NP_Delprov_A_Kemi_2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • NP_Delprov_B_Kemi 2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • NP_Delprov_C_Kemi_2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • NTA_S_KF_U1.pdf
  10-10-2017 13:43
 • NTA_S_KF_U10.pdf
  10-10-2017 13:44
 • NTA_S_KF_U11.pdf
  10-10-2017 13:44
 • NTA_S_KF_U12.pdf
  10-10-2017 13:44
 • NTA_S_KF_U13.pdf
  10-10-2017 13:44
 • NTA_S_KF_U14.pdf
  10-10-2017 13:44
 • NTA_S_KF_U2.pdf
  10-10-2017 13:43
 • NTA_S_KF_U3.pdf
  10-10-2017 13:43
 • NTA_S_KF_U4.pdf
  10-10-2017 13:43
 • NTA_S_KF_U5.pdf
  10-10-2017 13:43
 • NTA_S_KF_U6.pdf
  10-10-2017 13:43
 • NTA_S_KF_U7.pdf
  10-10-2017 13:43
 • NTA_S_KF_U8.pdf
  10-10-2017 13:44
 • NTA_S_KF_U9.pdf
  10-10-2017 13:44
 • Sida_12_På_besök_hos_kemins_fader.wav
  11-21-2017 12:33
 • Sida_15_Salt.wav
  11-21-2017 12:33
 • Sida_18_Bildsköna_kristaller.wav
  11-21-2017 12:34
 • Sida_21_Kemisten_som_löser_brott.wav
  11-21-2017 12:34
 • Sida_24_Medicinernas_kemi.wav
  11-21-2017 12:34
 • Sida_26_Här_renas_vattnet.wav
  11-21-2017 12:34
 • Sida_28_Proverna_visar_hur_vi_mår.wav
  11-21-2017 12:35
 • Sida_3_Kemiförsök.wav
  11-21-2017 06:28
 • Sida_30_Nobel_och_dynamiten.wav
  11-21-2017 12:35
 • Sida_34_Det_sura_havet.wav
  11-21-2017 12:35
 • Sida_38_Kampen mot malariamyggan.wav
  11-21-2017 12:35
 • Sida_4_Innehåll.wav
  11-21-2017 06:28
 • Sida_6_Det_här_är_kemi.wav
  11-21-2017 12:33
 • Sida_8_Karin_valde_kemi.wav
  11-21-2017 06:29
 • Sida_9_Smakernas_lukternas_kemi.wav
  11-21-2017 12:33
 • säkerhetsdatablad Alun.pdf
  10-24-2017 06:16
 • säkerhetsdatablad Bikarbonat.pdf
  10-24-2017 06:17
 • säkerhetsdatablad Citronsyra.pdf
  10-24-2017 06:17
 • säkerhetsdatablad Diskmedel.pdf
  10-24-2017 06:17
 • säkerhetsdatablad Jod.pdf
  10-24-2017 06:17
 • säkerhetsdatablad Talk.pdf
  10-24-2017 06:17
 • säkerhetsdatablad Tvättmedel.pdf
  10-24-2017 06:17
 • säkerhetsdatablad Ättika.pdf
  10-24-2017 06:17
 • Temats innehåll och lärande.png
  10-10-2017 13:43

Temat och Lgr11

Kemi

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och 
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll i årskurs 4–6 

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Kemin i naturen

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Kemin i vardagen och samhället

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Kemin och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Kemins metoder och arbetssätt

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.

Exempel från användarna

Kemiförsök på Askebyskolan

En grupp elever på Askebyskolan i Spånga, Stockholm arbetar med Kemiförsök.

Läs mer