Språkutveckling, demokratifrågan mm

Mer om hur NTA fungerar

NTA bygger på ett vetenskapligt arbetssätt och speglar Lgr 11 till stora delar. Fokus är självklart på de naturvetenskapliga ämnena, men NTA erbjuder samtidigt en möjlighet att arbeta ämnesövergripande och för många är språkutveckling ett viktigt inslag i det praktiska arbetet. Att formulera en fråga, att dokumentera ett experiment, att presentera sina slutsatser är tydliga och praktiska tillämpningar i svenska. 

Arbetet med NTA i klassen blir till och med en naturlig del av en integrationsprocess för elever med olika etniska bakgrunder. Ämnet förenar och ger förutsättningar till svenskan som ett gemensamt språk. Följ med till Ronnaskolan i Södertälje.

Camilla Lindahl, tidigare samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, vidgar språkperspektivet lite mer:

 

Grundläggande kunskaper är en viktig demokratifråga. Om jag som samhällsmedborgare ska kunna ta ställning till viktiga frågor i min omvärld måste jag ha en grundläggande förståelse. Saknar jag den kunskapen tvingas jag förlita mig till andra utan att kunna utöva mina demokratiska rättigheter på ett bra sätt. Många samband i vår vardag har sin grund i ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det är nödvändigt för alla medborgares rätt till inflytande att vi tidigt lär oss grunderna inom naturvetenskapen. Forskning pekar på att det är viktigt att skaffa sig den kunskapen på ett så tidigt stadium som möjligt.

Vi frågar Björn O Nilsson på IVA varför naturvetenskap är viktigt.

 Det arbete som vi gör med NTA i Sverige har väckt stort intresse internationellt. Det har samtidigt gett oss här i Sverige möjlighet att jämföra oss med andra och att låta oss inspireras av hur andra länder arbetar med naturvetenskaplig utbildning.

Det är svårt att mäta effekterna av en NTA- satsning på kort sikt, men i det internationella samarbetet har det visat sig att vi står oss väl i konkurrensen kring det pedagogiska angreppssättet. 

Vi frågar några intressenter hur de tror att de internationella influenserna bidrar till NTA:s utveckling.