Så fungerar det

Sett ur fyra perspektiv

NTA sätter eleven i centrum, genom att ge pedagogen möjligheten att göra det.

PEDAGOGEN har en spännande  och utmanande uppgift när det handlar om att stimulera eleven till aktivt lärande. NTA skapar en helhet kring lärandet, inom de teman som vi hittills utvecklat, som ger pedagogen utrymme för att skapa nyfikenhet och struktur i elevens lärande.

Utgångspunkten för att förstå NTA i sin praktiska tillämpning kan vara LÄROPLANEN. Det finns många tankar kring metodik och mål i Lgr11 som stämmer väl överens med hur NTA arbetar. NTA är ett verktyg för pedagogen att arbeta med syften och centralt innehåll i Lgr 11.

För att ge pedagogen en struktur att arbeta utifrån har NTA skapat en ORGANISATION kring arbetssätt och material. Den organisationen bygger på att alla skolhuvudmän som är medlemmar i NTA Skolutveckling ekon. förening har en samordnare som är länken mellan pedagogen och NTA.

De organisationer som introducerade NTA i Sverige och som ursprungligen står bakom konceptet är KVA och IVA.  NTA bygger på ett VETENSKAPLIGT ARBETSSÄTT genom att arbeta på forskarens sätt med en frågebaserad, undersökande metodik.  Akademierna står också för den viktiga faktagranskande delen i utvecklingen av material till NTA.

 NTA ur 4 perspektiv

Så här funkar det sett på fem nivåer

Eleven ELEVEN är i centrum i skolan. Syftet är att ge eleven möjligheter till att ta till sig den kunskap som hon eller han behöver för att skapa sig en bra framtid. Kunskap är vägen till ett demokratiskt och utvecklande samhälle. Nyfikenhet är vägen till att skaffa sig den kunskapen. 

Ivriga att experimentera

Håkan Lans är Sveriges mest betydelsefulla uppfinnare i modern tid. Han menar att det är av avgörande betydelse att barn tidigt får lära sig att reflektera och att få förverkliga sina tankar. Han menar att NTA är ett praktexempel på detta.

Eleverna ställs inför frågor som de inte ska besvara direkt utan som de ska söka svaren till. När de har funnit ett svar får de berätta om vad de kommit fram till inför klassen. Det är ett vetenskapligt förhållningssätt som är av väldigt stor betydelse för alla människor och som man ska lära sig så tidigt som möjligt. Han menar att hela Sveriges framtid och välstånd är beroende av att vi skapar ett klimat där goda idéer förverkligas.

Se intervjun med Håkan Lans här:

 

Pedagogen

PEDAGOGEN är det mest centrala i arbetet med NTA. Det är pedagogen som ska ge eleven kreativitet och struktur i sitt lärande. För att den möjligheten ska finnas har pedagogen en viktig uppgift att tolka läroplanen och att stimulera eleven på ett bra sätt. NTA har genom sin struktur tagit fram både elevmaterial och lärarhandledningar baserade på ett vetenskapligt arbetssätt. Utifrån läroplanen ska pedagogen stödja eleven att nå sina mål. Genom NTAs organisation får pedagogen förutom material och lärarhandledning framför allt lärarfortbildning som är i överensstämmelse med läroplanen och det vetenskapliga arbetssättet. 

Samordnaren

I varje medlemsorganisation har SAMORDNAREN en betydande roll. Hon eller han är en viktig del av organisationen kring NTA. Samordnaren är pedagogernas gemensamma kontakt i den lokala organisationen. Samordnaren är också länken mellan den lokala utvecklingsgruppen och den dagliga driften. Men samordnaren är samtidigt länken till den regionala och den riksövergripande organisationen. Därför träffas alla samordnare regelbundet och reflekterar kring det vetenskapliga arbetssättet, läroplanen och hur NTA kan utvecklas vidare. 

Utvecklingsgruppen

UTVECKLINGSGRUPP är något som kan se olika ut i olika kommuner. Men gemensamt för alla är att det ska vara ett forum för lokal samverkan mellan berörda intressenter. Det handlar om skola, näringsliv, kommunens hela organisation, forskning och utveckling och övriga som lokalt kan medverka till att stimulera elevers förmåga att utbilda sig i de naturvetenskapliga ämnena. Sammansättningen kan se olika ut, men viktigast är att den lokala samordnaren får en inspirationskälla för det lokala utvecklingsarbetet. 

NTA

NTA Skolutveckling ekon. förening är den administrativa medlemsorganisation som skapar och utvecklar det rikstäckande NTA-programmet.