NTA-programmet är inspirerat av skolutvecklingsmodellen

Publicerad: 11 februari, 2016

LASER

Modellen skapades urspungligen i ett samarbete mellan de amerikanska akademierna (NAS) och Smithsonian Institute. Under många år utvecklades och spreds modellen av NSRC (National Sience Resources Center) men idag är det Smithonian Science Education Center som har ansvar för programmet.

Modellen bygger på ett helhetsgrepp som utgår infrån att alla - från högsta ledning till elever och föräldrar - är överens om målen. Nedanstående bild visar vad som ingår i modellen. Det som ligger inom cirkeln Curriculum motsvara våra fysiska (och numer även digitala) temalådor inklusive handledningar.

LASERsystematisk reform modell

Under tre år har nu LASER-modellen utvärderats och nu är resultatet publicerat.

Utvärderingen av modellen har gjorts i tre delstater där skolor har delats in i två grupper. Den ena gruppen - "Fulldosskolor" - har arbetat fullt ut utifrån LASER-modellen och den andra gruppen har de första åren inte fått del av modellen alls men alla inblandade har fått samma frågor vid utvärderingen.

Till utvärderingen LASER i3 på Smithsonian Science Education Center