Utvecklingsplan 2018

Beslutad av NTA Skolutvecklings styrelse 2017-12-14

Organisation

NTA och lokalt kvalitetsarbete

Utveckling av presentationer, aktiviteter, nätverk, mm för rektorer, förskolechefer och
utvecklingsgrupper. Syftet är att ge skolhuvudmän ökad medvetenhet om NTA-programmet, så att NTA blir en del i det systematiska kvalitetsarbetet samt att fler skolhuvudmän skapar utvecklingsgrupper.

Samverkan mellan NTA, universitet samt arbetsliv m fl aktörer

- Samarbete med lärarutbildningar: Inventera vilka NTA-samordnare som har samarbete med lärarutbildningar i nuläget, kontakta de lärarutbildningar som NTA inte har samarbete med. Utveckla samverkansformer.
- Samverkan med olika aktörer som verkar i skolor i utsatta områden och/eller regionala NT-satsningar inom t ex språkutvecklande arbetssätt inom NO.
- Samverkan med arbetsliv, fortsatt utveckling av samverkansaktiviteter med t ex Smartare Elektroniksystem (programmering av elektronik).

Teman

Revidering av Fjärilars liv

Utvecklingsarbete enligt tidigare utvecklad arbetsgång, beräknad driftsättning våren 2019, handledning trycks under hösten 2018.

Revidering av Jämföra och mäta eller Fast eller flytande

- Start hösten 2018.

Digitala komplement till NTA-teman, nätverk och kompetensutveckling

  • Utveckla komplement till teman som stärker digital kompetens enligt de reviderade kursplanerna.
  • Skapa nätverk med erfarenhetsutbyte samt kompetensutveckling.
  • Ev utveckling av ett tema för förskoleklass (om extra finansiering erhålls).

Kompetensutveckling

Lärande för hållbar utveckling, kollegialt lärande samt ev internationellt samarbete

- Producera handledning för kollegialt lärande, enligt tidigare framtagen struktur men med inriktning lärande för hållbar utveckling.
- Ev. internationellt samarbete med Smithsonian Science Education Center, utveckling av moduler t ex om Climate Change.

Vidareutbildning av temautbildare, lärare, förskolepedagoger och NT-utvecklare.

- Stärka lärare och förskolepedagoger i ämneskunskap, didaktik, bedömning, språkutvecklande arbetssätt.
- Utveckla och anordna kursdagar regionalt/nationellt eller webinarium och/eller digitala kurser.

Utvärdering

IFAU:s utvärdering

Utvärdering av NTA:s effekt på elevers lärande med avseende på resultat på nationella prov i NO.

Uppföljning av lokala utvärderingar

- Fortsatt implementering av ”verktygslådan” för lokal utvärdering.
- Uppföljning av resultat.

Förstudie: utvärdering av effekter av NTA:s kompetensutveckling

- Insamlande av forskning kring effekter av lärares lärande och utveckling av undervisning.
- Idéseminarium om inriktning av en sådan utvärdering

Internationellt samarbete

- Deltagande i ALLEA Working group for Science Education- Samverkan med Smithsonian Science Education, USA samt med La Main á la Pate, Frankrike
angående hållbar utveckling