Föreningsstämma

NTA Skolutveckling ekonomisk förenings årsstämma,

skall äga rum inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret.

Föreningsstämman 2018 ägde rum den 17 maj

Kallelse, inklusive underlag, skickas med brev till medlemmens högste tjänsteman med ansvar för grundskola och förskola, tidigast fyra veckor före och senast två veckor före datum för stämman.

Vid stämman har varje medlem en röst. Den av medlemmen utsedda representanten skall inneha en fullmakt från sin huvudman för skola/förskola. Fullmakten skall förnyas inför varje årsstämma.

Dagordningen styrs av föreningens stadgar och skall bland annat innehålla följande ärenden:

  • Godkännande av styrelsens årsredovisning
  • Val av styrelse
  • Val av revisorer
  • Val av valberedning
  • Behandling av inkomna motioner

Motioner skall ha inkommit senast den 1 mars för att behandlas vid årsstämman.