NTA Skolutveckling ekon. förening

är en icke kommersiell sammanslutning av huvudmän för förskola och grundskola. Både kommuner och fristående organisationer finns representerade bland medlemmarna.

Föreningen bildades den 17 juni 2003 av de 34 kommuner och 4 fristående skolor som vid den tidpunkten använde sig av NTA:s koncept för skolutveckling. Föreningen har successivt antagit nya medlemmar.

Från och med den 14 november 2018 är medlemsantalet 168varav 136 är kommuner.

__________________________________________________________

NTA Skolutveckling arbetar utifrån styrdokumentet;

Övergripande verksamhetsplan för åren 2016-2019

Bilaga 1. Stadgar för NTA Skolutveckling ekon. förening

Bilaga 1b. Följande har beslutats angående den årliga avgiften till föreningen; 

alternativ a)      Terminsavgiften för deltagande i NTA-programmet enligt stadgarnas §6a behålls oförändrad med 20.- kronor per deltagande barn/elev per tema. Avgiften per barn/elev är maximalt 40 kr. Om barnet/eleven arbetar med samma tema flera terminer utgår avgift endast den termin, som temat påbörjas.

alternativ b)      Årsavgift för Medlem som tecknar årsavtal för deltagande i NTA-programmet enligt stadgarnas §6b; 

1) 30 kr/elev i grundskola och förskoleklass, som är inskrivna hos huvudmannen. Endast elever i år F-6 skall ingå i beräkningen.

2) 12 kr/barn (4-5 år), som är inskrivna i huvudmannens förskolor.  

Bilaga 2. Samarbetsavtal mellan Medlem och NTA Skolutveckling ekon. förening

Bilaga 3. Tjänster och produkter

Bilaga 4. Utveckling av tjänster och produkter

Bilaga 9. Matris för utveckling av medlemmarnas lokala organisation och aktiviteter

 ____________________________________________________________________

 NTA Skolutveckling ekon. förening ansvarar för att:

  • Utveckla teman, utbildningar och andra redskap för medlemmarnas skolutveckling inom NO, Tk och matematik, från förskola upp till grundskolans nionde år.
  • Utbilda medlemmarnas samordnare. Detta sker vid en årlig nationell samordnarkonferens samt vid regionala samordnarkonferenser som även de äger rum en gång om året.
  • Ge kontinuerligt stöd till samordnarna via epost, telefon och hemsidan.
  • Utbilda temautbildare. En grundutbildning för temautbildare anordnas årligen, liksom fortsättningsutbildningar. Pedagoger/lärare som har erfarenhet av att arbeta med minst ett tema har möjlighet att bli NTA-utbildare.
  • Sprida information om NTA till medlemmar och icke-medlemmar.
  • Följa upp den egna verksamheten.
  • Anlita externa utvärderare för utvärderingar av NTA-programmets effekter.

____________________________________________________________________

NTA Skolutveckling verksamhet beslutas av styrelsen. Utveckling och utvärdering verkställs av utvecklingschefen medan övriga frågor verkställs av verksamhetschefen.

Föreningens styrelse, valberedning och revisorer väljs vid den årliga föreningsstämman som äger rum andra halvan av maj.

Styrelsen består för närvarande av:

Einar Fransson ordförande Nacka
Pernilla Gustafsson vice ordförande Fagersta
Gunnar Wohlin ledamot Stockholm
Asta Nilsson ledamot Kiruna
Anette Mitiche ledamot Göteborg

Christel Horsak

ledamot Linköping
Göran K Hansson  ledamot KVA
Johan Weigelt ledamot IVA
Jörgen Rüdeberg suppleant Katrineholm
Petter Brobacke suppleant AcadeMedia AB
Staffan Åkerlund suppleant Skellefteå
Susanne Fras suppleant Helsingborg
Johan Lindeberg suppleant Eskilstuna
Kerstin Sahlin suppleant KVA
Camilla Modéer suppleant IVA

Valberedning:

Ulrika Johansson ledamot Linköpings kommun
Louise Hockman ledamot Älvkarleby kommun
Anders Johansson ledamot Karin Boyeskolan/AcadeMedia
Pär Lundmark suppleant Skellefteå kommun
Tomas Eriksson suppleant Eskilstuna kommun
Joakim Magnusson suppleant Stockholm stad

 Revisorer:

Auktoriserad revisor med suppleant:

Michael Christensson, Skeppargatans Revisionsbyrå

Johan Engdal, Sonora Revision

Förtroendevald revisor med suppleant:

Lisbeth Wallin, Kungl. Vetenskapsakademien

Mona Skoglund, Kungl. Vetenskapsakademien