Arbetssätten i NTA-teman

Grundfilosofin inom NTA är arbetssätten som sätter eleverna och deras frågor i centrum.

Varje NTA-tema är komplett med experimentmateriel för arbete i helklass under en period på 8–10 veckor. Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande.

Arbeta som forskaren

NTA bygger på att eleverna ställer frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra, undersöker mera och dokumenterar sitt arbete och sina resultat:

DokumentationFokusering

Elever och lärare börjar med att exemplifiera och klargöra vad de vet om det aktuella temat. De tydliggör mål och ställer frågor för arbetet samt planerar temaperioden tillsammans.

Utforskning

Eleverna formulerar frågor och gör förutsägelser. Därefter undersöker, experimenterar och utforskar de aktuella frågor, objekt och fenomen. Eleverna dokumenterar kontinuerligt sitt arbete.

Reflektion

Eleverna presenterar sina erfarenheter och resultat samt återkopplar också till frågor och förutsägelser. Även värderingsfrågor behandlas. Eleverna formulerar vad de lärt sig i temat eller momentet. 

Tillämpning

Arbetet förs vidare till nya frågor och olika typer av tillämpningar.

NTA är ett stöd för barns och ungdomars lärande i biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men indirekt också för andra ämnen. 

IBSE

Arbetssätten i NTA-teman stämmer mycket väl med det som förkortas IBSE (Inquiry Based Science Education). I den vetenskapliga bakgrunden till EU-projektet Fibonacci, som NTA medverkar i, kan du läsa mer om IBSE.

Här berättar några lärare om hur de ser på hur arbetet med NTA-temana påverkar deras lärarroll.