Om NTA

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) erbjuder förskolans och grundskolans huvudmän ett koncept för skolutveckling.

Modellen för skolutveckling är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen.

NTA-konceptet innehåller metoder för lokalt utvecklingsarbete och vilar på fem grundpelare för skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik

NTA mycket mer än en blå låda

- ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund Frågebaserat lärande
- tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar Temalådor

Handledningar

-kontinuerlig kompetensutveckling av pedagoger/lärare Temautbildning
- fortlöpande utvärdering av elevernas lärande 

- samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet 

Här ger några intressenter sin syn på varför det är värdefullt med samverkan mellan skolan och det lokala arbetslivet. Små och stora företag berättar om hur elevernas arbete med NTA kan kopplas till företagens verksamheter.

 

Genom medlemskap i NTA Skolutveckling ekon. förening får huvudmän för grundskola/förskola;

  • rätt att använda sig av NTA:s teman som fungerar som stöd för pedagogers/lärares uveckling av den egna undervisningen. I ett tema ingår fortbildning, handledningar och en materielsats som gör det möjligt att genomföra temat i en klass/grupp på upp till 30 elever/barn.
  • förslag på hur de kan bygga upp en organisation som ger förutsättningar för en långsiktig strategisk skolutveckling.

Camilla Lindahl, tidigare samordnare för Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger sin syn på NTA. 

 

NTA drivs på nationell nivå

på uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA). Den centrala organisationen, NTA Skolutveckling ekon. förening, ansvarar för att utveckla, sprida och utvärdera hela NTA-programmet.

Föreningens medlemmar utgörs av skolhuvudmän, både kommuner och fristående huvudmän. Ny medlemmar tas kontinuerligt in efter att  en ansöka om medlemskap behandlats av föreningens styrelse. 

De två akademierna Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), initiativtagarna till det ursprungliga projektet som startade i Linköping 1997, är representerade i föreningens styrelse och utser ledamöter till ett Vetenskapligt råd. Rådet är kopplat till utveckling och utvärdering av programmet.

NTA på regional nivå

Föreningens medlemmar är för närvarande indelade i sju regioner men varsin regional samordnare. Föreningen tjänsteköper de regionala samordnarna på motsvarande en dag i veckan från deras respektive arbetsgivare. Uppdraget som regional samordnare omfattar samordning av regional kompetensutveckling och organisation av regionala konferenser. I uppdraget ingår även att informera om NTA-programmet för intresserade skolhuvudmän och att stötta medlemarnas samordnare när de bygger upp sin lokala verksamhet.

Vartefter som antalet NTA-medlemmar ökar har samarbetet och erfarenhetsutbytet i det nationella och i de regionala samordnarnätverken ökat. Det är vanligt att man inom en region delar på ansvaret för att anordna temautbildningar och även tematräffar.

NTA på lokal nivå

Varje medlem skapar sin egen NTA-organisation. NTA Skolutveckling ekon. förening ger stöd till den lokala organisationen i kontakter med respektive samordnare, genom den regionala organisationen och med utbildningar för samordnare, utbildare och utvecklingsgrupper.

Utvecklingsgrupp

Det finns skäl att redan från början bygga upp en långsiktigt hållbar organisation för NTA-verksamheten. Erfarenheter visar att de medlemmar som skapar en utvecklingsgrupp med övergripande ansvar för samordning och planering av satsningar på NO/Tk och matematik, bäst tar tillvara skolutvecklingsaspekten inom NTA. I en sådan grupp är samordnaren för NTA en viktig person. Sedan avgör de lokala förutsättningarna sammansättningen av gruppen. Där kan ingå lärare, utbildare, rektorer, utvecklingsledare, förvaltningschef och representanter för lokalt näringsliv och högre utbildning.

Samordnare

Varje medlem måste ha en samordnare. Två gånger om året anordnar NTA Skolutveckling fortbildning för samordnarna, dels i samband med en årlig nationell konferens dels i konferenser som arrangeras av respektive region.

Samordnarens roll är att:

  • organisera den lokala verksamheten så att varje deltagande pedagog/lärare får den kompetensutveckling, de handledningar och den materiel de behöver.
  • engagera lärarna/pedagogerna i den fortsatta utvecklingen av NTA, både på lokal och på nationell nivå.
  • driva andra utvecklingsfrågor inom närliggande områden, bl.a. i samverkan med högre utbildning och lokalt näringsliv.
  • vara medlemmens kontaktperson mot NTA på nationell nivå och i det nationella och de regionala nätverken för samordnare. Genom  att vända sig till NTA PoS kan samordnarna få stöd och råd i alla frågor som rör NTA.

Materielhantering

För att de deltagande lärarna varje termin ska få tillgång till komplett materiel för det tema de ska arbeta med, behöver varje medlem organisera materielhanteringen på ett effektivt sätt. Ofta är det samordnaren som får huvudansvaret för materielhanteringen, men det finns exempel på medlemmar som köper tjänsten från t.ex. ett Science center eller ett arbetscenter.

NTA-utbildare

För de obligatoriska delarna av fortbildningen; introduktionsutbildning och temautbildningar, finns det särskilt utbildade NTA-utbildare. Kriteriet för att kunna bli NTA-utbildare är att man har en pedagogisk utbildning, och har erfarenheter av att arbeta tillsammans med barn/elever med det tema som man ska utbilda i. NTA Skolutveckling anordnar varje år en grundutbildning för blivande NTA-utbildare och vid behov fortsättningsutbildningar för NTA-utbildare.

Kontaktperson

På varje deltagande förskola/skola behöver samordnaren ha en kontaktperson som får ett mer övergripande ansvar för satsningen på NTA. Rekryteringen av kontaktpersoner är viktig, då det blir de som i praktiken får ansvaret att hålla de lokala skolutvecklingsdiskussionerna vid liv .