Bli medlem

Hur går det till att bli medlem i NTA Skolutveckling ekonomisk förening?

Det är endast kommuner och fristående skolhuvudmän som kan ansöka om medlemskap i föreningen. 

Innan ni skickar in en ansökan:

Förankra satsningen på NTA väl hos lärare, rektorer, förvaltningschef, politiker m.fl. Om ni redan har andra satsningar inom NO/Tk-området så planera hur de olika verksamheterna ska kunna samverka. 

Om ni vill, kan någon från NTA komma till er och informera mer. Detta kan ske genom att representanter från olika grupper inbjuds till ett seminarium/workshop kring NTA där olika aspekter i skolutvecklingsprogrammet blir belysta. Bokning av kommunbesök eller besök på den fristående skolan görs hos Marja Andersson, marja.andersson@ntaskolutveckling.se, 08-6739521

Använd dokumenten längst ner på denna sida som underlag för beslut och som underlag för att skriva ansökan.

Diskutera i ett tidigt stadium tänkbara kandidater till samordnarrollen.

Ansökan

För att kunna använda sig av NTA:s produkter och tjänster krävs att kommunen / den fristående skolan går med i den ekonomiska föreningen NTA Skolutveckling.  Beslut om medlemskap tas av NTA Skolutvecklings styrelse, efter att de har fått ta del av nedanstående dokument;

  • en ansökan från kommunen/friskolan/fria förskolan/friskoleorganisationen där det beskrivs hur man har planerat att organisera sin NTA-verksamhet de närmaste åren
  • ett politiskt beslut (gäller kommuner) eller VD/styrelsebeslut (gäller friskolor/friskoleorganisationer) om att ansöka om medlemskap i NTA Skolutveckling.

Ansökan inkl. utdrag ur beslutshandlingar skickas till;

NTA Skolutveckling, c/o Kungl. Vetenskapsakademien, Box 50005, 104 05 Stockholm

När kommunen/friskolan antagits som medlem i NTA Skolutveckling förväntas förvaltningschefen/chefen för den fristående skolan skriva på ett samarbetsavtal med föreningen. Inträdesavgiften på 15 000 kr betalas som ett engångsbelopp. När  NTA-verksamheten har startat, erläggs en terminsavgift per deltagande elev. För närvarande är avgiften 20 kr/elev och termin.